DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • type-icon

  จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างให้เช่าและประเภทธุรกิจในพื้นที่เจริญกรุง-คลองสาน 

  พีรดร แก้วลาย; ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  การจัดงาน Bangkok Design Week ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการก่อให้เกิดการสนับสนุนผู้ประกอบการ นักออกแบบ และชุมชนในพื้นที่ ทั้งในด้านของการพัฒนากายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจัดเตรียมงานที่มีศักยภาพ และเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้น โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างให้เช่า และประเภทธุรกิจในพื้นที่เจริญกรุง-คลองสานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดรายละเอียดในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งในเชิงกายภาพของพื้นที่ และรูปแบบหรือประเภทธุรกิจในพื้นที่สำหรับการจัดทำ...
 • type-icon

  ตรวจสอบแรงดึงของลวดอัดแรงที่อยู่ภายในคานรูปกล่องของโครงสร้างทางพิเศษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณเสาตอม่อที่ 11/22 ทางพิเศษบูรพาวิถี กม. 11+800 

  นคร ภู่วโรดม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ผลการตรวจวัดแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานรูปกล่องของทางพิเศษบูรพาวิถี เสาตอม่อที่ 11/22 วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 วิธีที่ใช้ในการหาค่าแรงดึงใช้หลักการตรวจวัดค่าความถี่ธรรมชาติของลวดอัดแรง และพิจารณาค่าความแข็งเชิงดัดของลวดอัดแรงในการหาแรงดึงและปรับแก้ค่าแรงดึง โดยการประยุกต์ใช้สมการจากทฤษฎีสตริง (เส้นลวดตึง) ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างแรงดึงของลวดอัดแรงในคานสะพานช่วงที่ถูกเพลิงไหม้ เมื่อเปรียบเที...
 • type-icon

  ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) โครงการย่อย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) การดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล; วินัย รักสุนทร; ดามพ์เมษ บุณยะเวศ; กรกมล ตันติวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของประเทศอังกฤษ ภายใต้ การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน เอลซัลวาดอร์ เอธิโอเปีย กัวเตมาลา ฮอนดูรัส มาลาวี บอตสวานา ฟิลิปปินส์ แทนซาเนีย ยูกันดา ยูเครน เวียดนาม แซมเบีย อังกฤษ และประเทศไทย ทั้งนี้ หลักการสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ ได้รับการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุกระยะที่ดำเนินการ พร้อมทั้งมีกระบว...
 • type-icon

  ศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 

  พีรดร แก้วลาย; ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจึงได้จัดทำโครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบ และกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบได้อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย 8 อุตสาหกรรมการออกแบบคือ (1) สาขาสถาปัตยกรรม (2) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (3) สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (4) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (5) สาขาเรขศิลป์ (6) สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (7) สาขาออกแบบนิทรรศการ และ (8) การออกแบบบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อจัดเก็บ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือการตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษก 

  กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง; สายันต์ ศิริมนตรี; บุรฉัตร ฉัตรวีระ; นรินทร์ วัฒนกุล; วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  การจัดทำคู่มือการตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษกสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีการสำรวจ เก็บบันทึกข้อมูล และติดตามผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาสะพานเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้สะพานมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีอายุการใช้งานยาวนานต่อไป และเป็นการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว คู่มือการตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษก ประกอบด้วยข้อมูลทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องของสะพาน องค์ประกอบและรหัสชิ้นส่วนของโครง...
 • View more