DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • type-icon

  ประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  ประภัสสร์ เทพชาตรี (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่ออุตสาหกรรมไมซ์มีความสำคัญเนื่องจากความตกลง AEC เป็นความตกลงที่มีเงื่อนไขของการเปิดเสรีที่กว้างขวางกว่าความตกลงเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่เพียงแต่การเปิดให้สินค้าสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย แต่เปิดให้มีการค้าบริการได้อย่างเสรีมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศสะดวกขึ้น และเปิดเสรีทางด้านการลงทุนมากขึ้นด้วย ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจากเดิมที่เคยเป...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล; ศุภชัย ศรีสุชาติ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการประเมินผลการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน และความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานความรับผิดชอบของสำนักบริหารกลยุทธ์และงบประมาณ ทางสำนักฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลโครงการ ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผล จึงได้มีการดำเนินการโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การประเม...
 • type-icon
 • type-icon

  พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ จำนวน 5 แอพพลิเคชั่น 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)
 • type-icon

  ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสู่ทางแห่งรักสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก 

  มนตรี สิระโรจนานันท์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  การจัดการความรู้เรื่อง “ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสู่ทางแห่งรักสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก” ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันเชิงจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเยาวชนในสังคมไทยเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชนที่ประสบปัญหาความยากลำบากได้มีภูมิคุ้มกันเชิงคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์ โดยใช้ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ภายใต้การนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานศึกษาที่เกี่...
 • View more