DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • type-icon

  พัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ 3 

  กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  ในปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทหลายแห่งได้มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและรองรับปริมาณการจราจรและน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จึงทำให้โครงสร้างสะพานเกิดการเสื่อมสภาพและมีความชำรุดเสียหาย การตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานเหล่านี้จึงมีความสำคัญเพื่อให้ทราบถึงสภาพความชำรุดเสียหายและความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างในสภาพปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาสะพานจึงได้ริเริ่มและดำเนินโครงการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบต...
 • type-icon

  ด้านสารสนเทศประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับส...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบทและแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบทพ.ศ. 2561-2579 โดยการจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท มี่ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห์ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของสายทาง 2) การวิเคราะห์ความพร้อมของสายทางในการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง 3) การจัดกลุ่มสายทาง 4) การกำหนดชั้นทางที่เหมาะสม 5) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐ์ศาสตร์ 6) การจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทาง โดยมีผลการศึกษาดังนี้ แผนแม่บทการ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. รับสมัครธุรกิจให้บ...
 • type-icon

  จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพออกแบบแฟชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 

  ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี; Prarunrop Prueksopee (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ( องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย เป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ข้อ ๔.๑.๗ ให้เร่งรัดจัดทำมาตรฐานอาชีพ รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมในสายอาชีพดังกล่าวให้กับส...
 • View more