DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • type-icon

  พัฒนา Prima ERP by DIP สำหรับ SMEs ไทย ภายใต้ Digital SMEs by DIP 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (2016-01-11)

  การพัฒนาระบบ ERP by DIP สำหรับ SMEs ไทย จะประกอบด้วย ระบบการซื้อ-ขาย, ระบบงานผลิตสินค้า, ระบบบัญชี, ระบบการจ่ายชำระ รวมถึงระบบการจัดเก็บเอกสาร เป็นภาพรวมระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมหรืออีกนัยหนึ่ง คือช่วยการบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรผ่านการบูรณาการ (Integrate) เข้าด้วยกันและสามารถเชื่อมโยง ณ เวลานั้นทันที (Real Time) ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งแต่ละ SMEs สามารถเลือกใช้ระบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจตนเองในขณะนั้นได้ ซึ่งเมื่อธุรกิจได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ในโครงก...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากตราสัญลักษณ์รางวัล กินรี 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (2016-01-11)

  จากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ด้านหนึ่งของ ททท. ที่เน้นให้องค์กรสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการตลาดการท่องเที่ยว (Value Creations) โดยจะผลักดันส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากการพัฒนาสินค้าและบริการ ททท. (TAT Products and Services Revenue) ซึ่งสัญลักษณ์รางวัล “กินรี” ของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards: TTA) ถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาที่ ททท. มีอยู่ ดังนั้น ททท. จึงกำหนดให้มีการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากตราสัญลักษณ์รางวัล “กินรี” ซึ่งเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thaila...
 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.etvthai.tv 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2016-01-11)

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดวิชาความรู้จากส่วนกลางไปสู่นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยศูนย์ฯ เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ www.etvthai.tv ตั้งแต่ พ.ศ.2554 โดยมีสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษ...
 • type-icon

  ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2558 

  วราวุธ เสือดี; สรณ์ สุวรรณโชติ (2016-01-11)

  โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี งบประมาณ 2558 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน ตามแนวสายทางของทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ภายหลังเปิดดำเนินโครงการ ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ...
 • type-icon

  พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางยีออเดซีและยีออฟิสิกส์ 

  จินดา แซ่จึง (2016-01-11)

  โครงการที่จัดทำขึ้นนี้เป็นระบบปฎิบัติการที่ประยุกต์ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลออเดซี่ (Geodesy) และยีออฟิสิกส์ (Geophysic) และระบบบริการข้อมูล โดยสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายผ่านทางเวปเบราสเซอร์แสดงผลแผนที่ประกอบรายงานบนหน้าเว็บไซต์ และใช้การประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้รับการบันทึกข้อมูลผ่านทาง eForm ที่ทำการพัฒนาขึ้นใหม่ ประกอบกัน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อและให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ระบบการทำงานอื่นๆ ได้ด้วย สำหรับงานในโครงการจัดหาระบบการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์นั้นแบ่งออกได้เป็...
 • View more