• type-icon

  การศึกษาแรงลมของโครงการโนเบิล บีไนน์ทีน โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการ The NobelBE19 โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) การศึกษาแรงลมโดยรวมและการตอบสนองของอาคาร ด้วยวิธีการวัดแรงลมที่ฐานอาคารในอุโมงค์ลม เพื่อนำแรงลมไปออกแบบโครงสร้างหลักต้านทานแรงลม และคำนวณอัตราเร่งสูงสุดที่ยอดอาคารภายใต้แรงลม 2) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงลมน้อยก็ใช้ก...
 • type-icon

  WIND LOAD STUDY FOR SINGHA COMPLEX CONDOMINIUM PROJECT BY WIND TUNNEL TEST โครงการ Singha Complex Condominium 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการ สิงห์ Complex Condominium โดยการทดสอบในอุโมงค์ลมมีดังนี้ 1) การศึกษาแรงลมโดยรวมและการตอบสนองของอาคาร ด้วยวิธีการวัดแรงลมที่ฐานอาคารในอุโมงค์ลม เพื่อนำแรงลมไปออกแบบโครงสร้างหลักต้านทานแรงลม และคำนวณอัตราเร่งสูงสุดที่ยอดอาคารภายใต้แรงลม 2) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรง...
 • type-icon

  การศึกษา Wind Load Study By Wind Tunnel Test สำหรับโครงการอาคารสำนักงานและร้านค้า SC Group 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง 

  สถาพร โอภาสานนท์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการ (1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE); และ (2) เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นให้ครอบคลุมและเพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการตัดสินใจดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง จากผลการวิเคราะห์โดยใช้การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์พบว่า จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่พัฒน...
 • type-icon

  Wind Load Study For Singha HQ Project By Wind Tunnel Test โครงการ SINGHA COMPLEX 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการ สิงห์ HQ โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) การศึกษาแรงลมโดยรวมและการตอบสนองของอาคาร ด้วยวิธีการวัดแรงลมที่ฐานอาคารในอุโมงค์ลม เพื่อนำแรงลมไปออกแบบโครงสร้างหลักต้านทานแรงลม และคำนวณอัตราเร่งสูงสุดที่ยอดอาคารภายใต้แรงลม 2) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้นส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงลมน้อยก็ใช้กระจกท...
 • type-icon

  ระบบลาดตระเวนอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบวัตถุระเบิดใต้ดินภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 

  สัญญา มิตรเอม (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  โครงการระบบลาดตระเวนอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบวัตถุระเบิดฝังใต้พื้นดิน โครงการนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ (1) การเคลื่อนที่บนพื้นผิวต่างๆ (2) ระบบลาดตระเวนอัจฉริยะ และ (3) ระบบนำทางกึ่งอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ลาดตระเวน เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ระเบิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้ชีวิตเสี่ยงกับสถานการณ์เหล่านี้ ซึ่งในบางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของประชาชน เพื่อที่จะเข้าใจปัญหามากขึ้น คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสามจังหวัดคือ ยะลา ปัตตานี และน...
 • type-icon

  ทวนสอบการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร 

  หาญพล พึ่งรัศมี; ไพรัช อุศุภรัตน์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จึงเป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นการวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่ปล่อยจากกิจกรรม...
 • type-icon

  พัฒนารูปแบบการจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และเพื่อจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนสำหรับผู้ปฏิบัติงานขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของกรมการท่องเที่ยวในการจัดการข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์...
 • type-icon

  แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางที่เอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

  ภาวิณี เอี่ยมตระกูล; พีรดร แก้วลาย; ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า; มานัส ศรีวณิช; ดารณี จารีมิตร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  แนวทางการพัฒนาพื้นที่แบบระบบขนส่งมวลชนระบบราง (Transit Oriented Development) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีหลักการในการพัฒนาพื้นที่แบบเข้มข้น โดยมีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์กลางที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมบริเวณสถานีขนส่งมวลชน หรือโดยรอบเส้นทางระบบขนส่งมวลชน เน้นการออกแบบการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ โดยเฉพาะการเดินเท้าในรัศมี 800 เมตร จากสถานีขนส่งมวลชน รวมถึงการใช้มาตรการอื่นที่ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ทั้งนี้ระบบขนส่งมวลชนทางราง กล...
 • type-icon

  พัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code : Quick Response Code) 

  ชาวี บุษยรัตน์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  การจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแนวทางวิจัยที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความซับซ้อน หลากหลายที่มา หลากหลายการเข้าถึง รวมทั้งต้องการวิธีและพื้นที่นำเสนอหรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ได้เปิดทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลอย่างไม่มีขีดจำกัด การบริการจัดการข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการกลั่นกรอง คัดเลือก ทั้งกระบวนการจัดเก็บและนำเสนอทุกวันนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก และมีแอพพลิเคชั่นมากมายที่สามารถใช้...
 • type-icon

  พัฒนาหลักสูตรการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกและการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย โดยวิธีตกลง 

  ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  สถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยทางถนนในโลก รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลก พ.ศ.2558 (Global Status Report on Road Safety, 2015) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) การเสียชีวิตบนท้องถนนโดยแบ่งประเภทของผู้ใช้ถนนในแต่ละภูมิภาคของโลก และในภูมิภาคเอเชีย การเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดกับยานพาหนะชนิด 2 ล้อ รวมถึง ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศที่มีอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลก ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิต 36.2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน (รองจากประเทศลิเบียที่เสียชีวิต 73.4 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน) โดยมีผู้เสียชีวิตตามที่คาดการณ์เท่ากับ 24,23...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทย 

  อรพรรณ คงมาลัย (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนาได้เป็นแกนหลักในการระดมความร่วมมือขององค์กรชั้นนำในประเทศเพื่อก่อตั้งเครือข่ายอนาคตไทย ซึ่งมี 109 องค์กรเข้าร่วมเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อวางรากฐานการใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการรณรงค์ระดับชาติเพื่อให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม ใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลการดำเนินงานของเครือข่ายอนาคตไทยไปในระดับพื้นที่ต้นแบบเป็นแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ...
 • type-icon

  การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดทำคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้งรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม 

  พิภพ อุดร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence-HRDD) ได้รับการระบุไว้ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) หลักการชี้แนะเป็นกรอบสำหรับรัฐ เพื่อควบคุมให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการจัดทำ ‘พิมพ์เขียว’ สำหรับบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ และประชาสังคมเช่นเดียวกับจากรัฐต่างๆ โดยมีหลักการวางอยู่บนหลัก 3 ประการ คือ 1) การคุ้มครอ...
 • type-icon

  การศึกษาแรงลม โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม ของโครงการ The Line Sukhumvit 101 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการ The Line Sukhumvit 101 โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) การศึกษาแรงลมโดยรวมและการตอบสนองของอาคาร ด้วยวิธีการวัดแรงลมที่ฐานอาคารในอุโมงค์ลม เพื่อนำแรงลมไปออกแบบโครงสร้างหลักต้านทานแรงลม และคำนวณอัตราเร่งสูงสุดที่ยอดอาคารภายใต้แรงลม 2) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงลม...
 • type-icon

  วิจัยพัฒนามาตรวัดน้ำ Compound Meter ต้นแบบ 

  สัปปินันทน์ เอกอำพน (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  เนื่องจากปัจจุบันทางการประปานครหลวงประสบกับปัญหาน้ำสูญเสียมากถึง 30% ซึ่งสาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากการอ่านค่าที่ผิดพลาดของมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งถูกติดตั้งในบริเวณที่มีอัตราการไหลน้อย โครงการวิจัยนี้นำเสนอหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้มาตรวัดแบบ Compound ซึ่งสามารถวัดได้แม่นยำในช่วงการไหลที่กว้างขึ้น โดยมาตร Compound ต้นแบบที่เสนอประกอบจากมาตรวัดขนาดใหญ่ (Ø2") และมาตรวัดขนาดเล็ก (ؽ" และ ؾ") โดยมี differential pressure valve หรือเช็ควาล์วเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของน้ำผ่านมาตรตามอัตราการไหล โดยได้ศึกษาและสร้างสปริงที่เหมาะสมเพื่อใช้กับเช็ควาล์ว และเม...
 • type-icon
 • type-icon

  การนำแนวทางศาลยาเสพติดกับการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย 

  ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  การศึกษาวิจัย เรื่อง “การนำแนวทางศาลยาเสพติดมาปรับใช้ในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการเบี่ยงเบนผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ กลั่นกรองและบำบัดผู้ติดยาเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยจัดตั้งศาลชำนาญการพิเศษที่เรียกว่าศาลยาเสพติด โดยมีทีมงานศาลยาเสพติดซึ่งมาจากองค์กรสหวิทยาการ เข้าร่วมพิจารณาอย่างใกล้ชิด และเพื่อเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ กระบวนการ และแนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด (Rehabilitation) อันนำมาใช้กับผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบระบบบำบัดแบบบูรณาการภายใต้รูปแบบศาลยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเสนอรูปแบบใหม่ของการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภา...
 • type-icon

  การริบทรัพย์สินของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกับความเป็นธรรมและมนุษยธรรม 

  ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  โครงการศึกษาเรื่อง “การริบทรัพย์สินของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกับความเป็นธรรมและมนุษยธรรม (Fairness and Humanity of Assets Forfeiture in Drug Cases)” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาแนวคิด ที่มาของพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เพื่อศึกษาว่าการริบทรัพย์สินตามาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรการในการ ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เมื่อเป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 285 ศาลสามารถริบได้หรือไม่ และริบได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งเพื่อเสนอ...
 • type-icon

  ประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องในปีงบประมาณ 2557 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  การวิจัยเรื่องการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพของการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลนำร่องที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 จำนวน 312 ศูนย์ ในจังหวดนำร่องทั้งหมด 18 จังหวัด โดยดำเนินการศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการจัดตั้งศูนย์ฯ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป ตามแผนการดาเนินงาน วิธีการที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บร...
 • type-icon

  ศึกษาสถานการณ์ความผิดด้านยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในมิติด้านจิตสังคม ฐานความผิด และผลที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรม 

  อภิญญา เวชยชัย; วิไลภรณ์ โคตรบึงแก; เสาวธาร โพธิ์กลัด (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  การศึกษาสถานการณ์ความผิดด้านยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในมิติด้านจิตสังคม ฐานความผิด และผลที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรมนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลและสถานการณ์ความผิดด้านยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในมิติด้านจิตสังคม (2) ศึกษาข้อมูลและฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีความของผู้ต้องขังหญิงที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด และ (3) ศึกษาบทบาทของผู้ต้องขังหญิงที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด รวมถึงผลที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีการศึกษาใช้วิธีวิทยาแบบผสานวิธีวิทยาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ผลการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว การศึกษาเ...