Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    โครงการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างส่วนบนทางพิเศษบูรพาวิถี รายงานฉบับสมบูรณ์ 

    สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2009)

    ทางพิเศษบูรพาวิถีเริ่มเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2543 เมื่อครบ 10 ปีจึงได้มีการจัดทำโครงการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างส่วนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันด้านความมั่นคงแข็งแรง สำรวจความเสียหายจำแนกตามรูปแบบและระดับความรุนแรง การเสื่อมสภาพ สภาพโดยรวมเชิงกายภาพของโครงสร้างในการใช้งาน นำผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทำแผนการตรวจสอบต่อเนื่อง เสนอแนะแนวทางและวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม จัดทำฐานข้อมูล GIS Database system เพื่อการปฏิบัติงานบำรุงรักษา