Now showing items 115-134 of 435

 • type-icon

  จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ปี 2558 

  ไพรัช อุศุภรัตน์; Usubharatana, Phairat (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพสินค้าและระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะโลกที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การค้าของ WTO สำหรับการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีแนวโน้มการใช้น้ำในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับการผลิตจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ โดยการใช้น้ำอาจมาจากกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมในรูปของน้ำเสียที่อุตสาหกรรมต้องทำการบำบัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับร่องรอยการใช้น้ำ หรือ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากการผลิตผลิตภัณฑ์ (water footprint of product) จึงเป็นโอกาสให้เกิดก ...
 • type-icon

  จัดจ้างที่ปรึกษาด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2556 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์; Taweesak Kijkanjanarat (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2013)

  โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นโครงการที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อให้ดำเนินงานตามขอบเขตงาน ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา พ.ศ. 2557 – 2563 เพื่อให้รัฐสภามีกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถขับเคลื่อนรัฐสภาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Parliament 2. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 – 2560 ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ...
 • type-icon

  จัดจ้างที่ปรึกษาถอดแบบโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาการจัดทำน้ำหนักดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 

  ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล; Jearsiripongkul, Thira (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  อุตสาหกรรมการก่อสร้างในปี 2553 มีมูลค่าการลงทุนภาคการก่อสร้างทั่วประเทศโดยรวมเท่ากับ 896,772 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างภาครัฐ 487,421 ล้านบาท และการก่อสร้างภาคเอกชน 409,351 ล้านบาท เมื่อเปรียบกับปี 2552 พบว่า มูลค่าการก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั่วประเทศจํานวน 169,595 ราย เป็นการก่อสร้างใหม่ 166,648 ราย และเป็นการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารจำนวน 2,947 ราย ในการอนุญาตก่อสร้างดังกล่าวนั้นมีทั้งที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมดัดแปลง โดยคิดเป็นมูลค่างานก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนรวมทั้งสิ้น 841,942 ...
 • type-icon

  จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย Product Safety ประจำปีงบประมาณ 2556 

  อนันต์ จันทรโอภากร (2015)

  จากข่าวสารที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีสินค้าจำนวนมากที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน สินค้าที่เป็นต้นเหตุจำนวนหนึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้าของไทยบางราย แม้พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมาจะได้บัญญัติว่า ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เป็นกฎหมายที่เน้นการกำกับดูแลสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น กฎหมายอาหาร กฎหมายยา และกฎหมายเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ นอกจากจะเป ...
 • type-icon

  จัดจ้างวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเครื่อง Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

  สายสุรีย์ ประทีปทองคำ; ภานุมาศ ทองอยู่ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  เทคนิคเอ็นเอ็มอาร์สเปคโตรสโคปีเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากที่สุด เทคนิคหนึ่ง โดยเฉพาะในการตรวจสอบโครงสร้างสารอินทรีย์ เพราะเทคนิคดังกล่าว สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อของอะตอม รวมถึงการจัดเรียงตัวของหมู่แทนที่ในที่ว่างของโครงสร้างรวมถึงการจัดเรียงตัวของหมู่แทนที่ในที่ว่างของโครงสร้างสารประกอบต่างๆ จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ การตรวจสอบโครงสร้าง สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโปรตอนเอ็นเอมอาร์ จำนวน 50 ตัวอย่าง และ เทคนิคคาร์บอนสิบสามเอ็นเอมอาร์ จำนวน 20 ตัวอย่าง NMR spectroscopy is one of the most commonly used methods ...
 • type-icon

  จัดตั้งหน่วยธุรกิจหรือบริษัทในเครือเพื่อตอบสนองการลงทุนในต่างประเทศ 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ; Rohitratana, Kaewta (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญต่อการขยายกิจการเพื่อการเติบโตขององค์กรตามการวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ที่จะก่อให้เกิดการเข้าสู่ภาวการณ์เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Single Production Based) และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ภายในปี 2558 ภายใต้กรอบข้อตก ...
 • type-icon

  จัดทำกรอบแนวคิดแผนการปรับปรุงการจัดองค์กรกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศ 

  จตุรนต์ ถิระวัฒน์; Thirawat, Jaturon (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเน้นระบบที่สมดุลของการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล แต่จากทางปฏิบัติของประเทศไทยตามระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาสำคัญต่าง ๆ อันเกิดจากการทับซ้อนของอำนาจในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับบางประเทศในแง่ขององค์กร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ทำให้ทราบถึงรูปแบบและแนวทางที่เป็นไปได้อันจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้อยู่และจัดทำกรอบแนวคิดแผนการปรับปรุงการจัดองค์กรกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศไทย โดยประการแรกให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ...
 • type-icon

  จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2559 

  หาญพล พึ่งรัศมี (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ มีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) เป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม คำนวณให้อยู่ในหน่วย “คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า” (CO2 equivalent) ซึ่งทำให้ทราบว่าองค์กรนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระ ...
 • type-icon

  จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

  ภาคภูมิ ฤกขะเมธ; ศิกานต์ อิสสระชัยยศ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  โครงการจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive Budgeting: GRB) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) พัฒนาร่างคู่มือและทดลองนำร่างคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้มีผลผลิตที่เกิดขึ้น ได้แก่ คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ...
 • type-icon

  จัดทำชุดข้อมูลต้นแบบแสดงที่ตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) 

  จักรพันธุ์ ชวนอาษา; Chuanasa, Jakkrapun (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  จากภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนดำเนินภารกิจการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ปัจจุบันศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเกิดองค์ความรู้ประสบการณ์ ดำเนินงานตามภารกิจควบคู่ ไปกับภารกิจเดิมของแต่ละองค์กร ในปัจจุบันหน่วยรับเรื่องร้อ ...
 • type-icon

  จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างให้เช่าและประเภทธุรกิจในพื้นที่เจริญกรุง-คลองสาน 

  พีรดร แก้วลาย; ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  การจัดงาน Bangkok Design Week ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการก่อให้เกิดการสนับสนุนผู้ประกอบการ นักออกแบบ และชุมชนในพื้นที่ ทั้งในด้านของการพัฒนากายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจัดเตรียมงานที่มีศักยภาพ และเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้น โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างให้เช่า และประเภทธุรกิจในพื้นที่เจริญกรุง-คลองสานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดรายละเอียดในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งในเชิงกายภาพของพื้นที่ และรูปแบบหรือประเภทธุรกิจในพื้นที่สำหรับการจัดทำ ...
 • type-icon

  จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

  ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านการขนส่งและจราจร และการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรสำหรับการพัฒนาตัวชี้วัด ขั้นตอนของการศึกษาเริ่มจากการทบทวน/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของนโยบายแผนยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ การทบทวนตัวชี้วัดด้านการขนส่งและจราจรของต่างประเทศ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล รวมถึงการทบทวนตัวชี้วัดประสิท ...
 • type-icon

  จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

  พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์; ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์; Intarapaiboon, Peerasak; Bumrungsup, Chinnaphong (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)

  ดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัดสามารถใช้เป็นเครื่องวัดสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอุตสาหกรรมระดับประเทศได้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดให้โรงงานรายงานข้อมูลการผลิตต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สสอ.) ทุกเดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ในโครงการนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลการผลิต และประมวลดัชนีแบบออนไลน์ ได้ถูกพัฒนาขึ้น และนำระบบนี้ไปทดสอบกับ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยดัชนีอุตสาหกรรมที่ประมวลได้จากระบบประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ...
 • type-icon

  จัดทำมาตรการส่งเสริมเเละเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล; Rungruangphon, Witawat (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  จากวิสัยทัศน์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ สสว. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรงและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน SMEs ในพื้นที่ชายแดนของไทยต่างๆ ประสบปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
 • type-icon

  จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 - 2565 

  สุทธิกร กิ่งแก้ว; Kingkaew, Suthikorn (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)
 • type-icon

  จัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 

  ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  งานวิจัย เรื่อง โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไทย และจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ (1) ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารยุทธศาสตร์และน ...
 • type-icon

  จัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลอาเซียน เพื่อจัดทำระบบคลังข้อมูลดิจิทัล 

  วิลาศ วูวงศ์ (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), 2013)

  โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ทางด้านคลังข้อมูลสถาบัน (IR: Institutional Repository) ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อใช้ใน การจัดเก็บ สงวนรักษา และค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยปัจจุบัน ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บประกอบด้วย หนังสือ วารสาร รายงาน บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารนำเสนอ และวิดีทัศน์ ...
 • type-icon

  จัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

  อาณัติ ลีมัคเดช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล PMQA จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งจัดทำแผนการจัดการความรู้ นอกจากนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สนับสนุนระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น This project aims to attain PMQA (Public Sector Management Quality Award) criteria in section ...
 • type-icon

  จัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  วันชัย ขันตี (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2013)

  An Operational Reporting System for Office of Election Commission was developed for monthly report the progress of work being done by both provincial and central office. Web-based Application Architecture was used. The system runs on a GlassFish application server using Java technology. Microsoft SQL server was selected to store and manage the reporting data. The system helps speed up the process of monitoring and reporting progress of work especially the report from provincial offices. Paper as well as postal cost is tremendously reduced by using ...
 • type-icon

  จัดทำระบบแสดงผลวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย (Policy Impact) 

  นิจ ตันติศิรินทร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอัญมณี โดยภาคตะวันออกนั้นเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาหลายทศวรรษ ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินในภูมิภาคจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โรงงานกลั่นน้ำมันและท่อก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงการที่ดินในภาคการเกษตร โดยการเปลี่ยนแปลงภายใต้กา ...