Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การพัฒนามาตรฐาน มยผ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ; นคร ภู่วโรดม; นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ; เป็นหนึ่ง วานิชชัย; สุกิตย์ เทพมังกร; ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์; สมชาย ชูชีพสกุล; สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ (2010)

  The wind load specified in the existing building code No.6, 1984 is not appropriate in many aspects because it is considered only building height. Therefore, the new development of DPT Standard 1311-50 for wind loading calculation and response of buildings in Thailand is financially supported by Department of Public Works and Town & Country Planning. The new standard is more accurate than the building code No.6 because it considers the wind speed zoning, surrounding terrain, building shapes, and dynamic properties. The new standard format is ...
 • type-icon

  ติดตั้งเครื่องมือและพัฒนา ระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการสั่นสะเทือน ของอาคารหอบังคับการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ 

  นคร ภู่วโรดม; Nakhorn Poovarodom (2015-10-15)

  การสั่นสะเทือนของอาคารสูงและมีลักษณะชะลูดอาจเป็นประเด็นที่ต้องพิจาณาเพื่อการประเมินความมั่นคงของโครงสร้างและการใช้งานของอาคารเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่สบาย สำหรับอาคาร ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นอาคารหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงประมาณ 140 เมตร มีแกนคอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงกระบอกค่อนข้าง สม่ำเสมอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.3 เมตรและหนา 0.7 เมตร โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้สนใจในการดำเนินการตรวจติดตามการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบ ที่อาจ ...