Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  ติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 

  ระพีพรรณ คำหอม (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการเด็กแรกเกิดใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) ความสอดคล้องของการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนกับคุณสมบัติที่กำหนด และ 3) เพื่อประเมินผลกระทบจากการจ่ายเงินผ่านระบบ e-payment ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 19,362 คน การเก็บข้อมูล 4 ภาค 66 จังหวัด ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน และสร้างสวัสดิการพื้นฐานเด็ก ...
 • type-icon

  ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบเอกลักษณ์ส่วนพาณิชยกรรมและร้านค้าชุมชนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 

  นิติ รัตนปรีชาเวช; วิทวัส รุ่งเรืองผล; ระพีพรรณ คำหอม (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเอกลักษณ์การดำเนินการร้านค้า กฎระเบียบ และกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าในชุมชนของการเคหะแห่งชาติและการจัดประโยชน์พื้นที่ค้าขายในชุมชนที่เหมาะสม และเพื่อจัดหาแนวทางการพัฒนารูปแบบส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่ และร้านค้าชุมชนในโครงการให้มีเอกลักษณ์ รวมทั้งเพื่อจัดทำแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าขายในชุมชน โดยการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 36 ชุมชน และมีขอบเขตของการวิจัย ในการศึกษาสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน ...