DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • type-icon
 • type-icon

  พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ จำนวน 5 แอพพลิเคชั่น 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)
 • type-icon

  ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสู่ทางแห่งรักสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก 

  มนตรี สิระโรจนานันท์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  การจัดการความรู้เรื่อง “ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสู่ทางแห่งรักสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก” ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันเชิงจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเยาวชนในสังคมไทยเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชนที่ประสบปัญหาความยากลำบากได้มีภูมิคุ้มกันเชิงคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์ โดยใช้ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ภายใต้การนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานศึกษาที่เกี่...
 • type-icon

  กิจกรรมการเชื่อมโยงระบบ e-commerce และแสดงผลงานผ่านเว็บไซต์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี 2559 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  สถาบันได้ดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย และได้ทบทวนหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และการเปิดและการจัดการร้านค้าผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ (e-market place) คือ lnwshop และ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ในปี 2558 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-c...
 • type-icon

  สำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชนในประเทศไทย 

  ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  โครงการสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชนในประเทศไทย ภายใต้โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ มีแนวคิดริเริ่มจากการที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส. สป.วท.) ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างเครื่องจักร เครื่องมือต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภา...
 • View more